LỊCH KHỞI HÀNH TOUR ANH QUỐC 2019

**DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH 6N5Đ

THÁNG 04: 16/04/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 05: 16/05/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 06: 16/06/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 07: 16/07/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 08: 16/08/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 09: 16/09/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 10: 16/10/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 11: 16/11/2019  –  39.990.000 VND
THÁNG 12: 27/12/2019  –  39.990.000 VND (Tết Dương lịch 2020)

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – SCOTLAND – 8N7Đ

THÁNG 04: 16/04/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 05: 16/05/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 06: 16/06/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 07: 16/07/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 08: 16/08/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 09: 16/09/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 10: 16/10/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 11: 16/11/2019  –  49.990.000 VND
THÁNG 12: 27/12/2019  –  49.990.000 VND (Tết Dương lịch 2020)

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – SCOTLAND 9N8Đ (BAY THẲNG : Vietnam Airlines)

THÁNG 05: 23/05/2019  –  69.990.000 VND
THÁNG 06: 20/06/2019  –  69.990.000 VND
THÁNG 07: 25/07/2019  –  69.990.000 VND
THÁNG 08: 22/08/2019  –  69.990.000 VND
THÁNG 09: 26/09/2019  –  69.990.000 VND

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH 8N7Đ (BAY THẲNG : Vietnam Airlines) 

THÁNG 04: 26/04/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 06: 23/06/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 07: 25/07/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 08: 29/08/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 10: 10/10/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 11: 26/11/2019  –  61.990.000 VND
THÁNG 12: 23/12/2019  –  61.990.000 VND (Tết Dương lịch 2020)

DU LỊCH VƯƠNG QUỐC ANH – BRUNEI 8N7Đ (BAY THẲNG : Vietnam Airlines)

THÁNG 08: 30/08/2019  –  54.990.000 VND
THÁNG 12: 22/12/2019  –  54.990.000 VND